Privacy- en cookiebeleid

PRIVACYBELEID

Voorwerp

Deze privacy policy (de Privacy Policy) is opgesteld door TEO-Teaching Each Other CVBA, met maatschappelijke zetel te Holleweg 117 A, 2950 Kapellen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0697679725 (hierna de “Verwerkingsverantwoordelijke” genoemd).

De Privacy Policy informeert bezoekers van de volgende websites: www.teo.training en www.teo.careers (hierna de “Website” genoemd) over de wijze waarop de persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke.

De Privacy Policy is een uiting van het voornemen van de Verwerkingsverantwoordelijke om in alle transparantie op te treden, dit in overeenstemming met de Wet van 8 December 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” genoemd).

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft in het bijzonder aandacht voor de bescherming van het privéleven van zijn gebruikers en verbindt zich er bijgevolg toe om alle noodzakelijke en redelijke maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van deze personen te beschermen tegen verlies, diefstal, verspreiding of niet-toegelaten gebruik ervan.

Met "persoonsgegevens" wordt alle informatie bedoeld over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

Indien de gebruiker wenst te reageren op één van de hieronder vermelde bepalingen, kan deze contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het postadres of e-mailadres weergegeven in het punt “contactgegevens” van de Privacy Policy.

Welke gegevens verzamelen wij?

De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt, volgens de modaliteiten en principes hierna beschreven, de volgende persoonsgegevens:

 1. het domein van de gebruiker (automatisch opgepikt door de server van de Verwerkingsverantwoordelijke), hierin begrepen het dynamische IP-adres;
 2. het e-mailadres van de gebruiker indien de gebruiker deze voorafgaandelijk heeft ingegeven, bijvoorbeeld door berichten te posten of vragen te stellen op de Website, door via e-mail te communiceren met de Verwerkingsverantwoordelijke, door deel te nemen aan discussiefora, door zicht te identificeren om toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de Website, enz.;
 3. het geheel van informatie met betrekking tot de pagina’s die door de gebruiker op de Website werden bezocht;
 4. alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft meegedeeld, bijvoorbeeld in het kader vanenquêtes en/of een inschrijving op de Website, of door zich te identificeren om toegang teverkrijgen tot een beperkt deel van de Website.

Wij verzamelen bovendien de volgende gegevens:

 1. competenties verworven door geheel of gedeeltelijk slagen voor online cursussen en/ofregistratie van offline praktijkcursussen via het platform.
 2. organisaties en/of teams binnen de organisatie waartoe de gebruiker behoort die door deorganisatie worden ingegeven en beheerd.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan tevens gegevens verzamelen die geen persoonlijk karakterhebben. Deze gegevens worden gekwalificeerd als niet-persoonsgegevens en laten niet toe dateen bepaalde persoon in het bijzonder rechtstreeks of onrechtstreeks wordt geïdentificeerd. Dezegegevens kunnen bijgevolg voor ieder doeleinde worden gebruikt, bijvoorbeeld om de Website teverbeteren, om de aangeboden producten en diensten te verbeteren of om publicaties teverbeteren van de Verwerkingsverantwoordelijke.

In de hypothese waarin persoonsgegevens worden gecombineerd met gegevens zonder persoonlijkkarakter, zodat het mogelijk is de betrokken personen te identificeren, zullen deze gegevensworden verwerkt als persoonsgegevens totdat de betrokken personen op basis van de bewustegegevens niet meer kunnen worden geïdentificeerd, omdat de link tussen de persoonsgegevens enniet-persoonsgegevens is tenietgedaan.

Wijze van gegevensverzameling

De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt de gegevens op volgende manieren:

 1. Webformulieren door de gebruiker ingevuld: surveys en online cursussen
 2. Webformulieren ingevuld door de organisatie waartoe de gebruiker behoort
 3. Cookies

Doeleneinden van de verwerking

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de hierna vermelde doeleinden:

 1. het beheer en de controle waarborgen wat de uitvoering van de aangeboden diensten betreft;
 2. het versturen en opvolgen van bestellingen en facturen;
 3. het versturen van promotionele informatie met betrekking tot de producten en diensten door deVerwerkingsverantwoordelijke;
 4. het versturen van promotiemateriaal;
 5. het beantwoorden van vragen van de gebruikers;
 6. het realiseren van statistieken;
 7. het verbeteren van de kwaliteit van de Website en de producten en/of diensten door deVerwerkingsverantwoordelijke;
 8. informatie doorsturen met betrekking tot nieuwe producten en/of diensten door deVerwerkingsverantwoordelijke;
 9. commerciële prospectie;
 10. toelaten dat de interesses van de gebruiker beter worden geïdentificeerd.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan ertoe worden gebracht verwerkingen uit te voeren die nogniet in deze Privacy Policy werden opgenomen/voorzien. In dergelijk geval zal de Verwerkingsverantwoordelijke de gebruiker contacteren alvorens zijn persoonsgegevens tegebruiken, teneinde de gebruiker in kennis te stellen van de wijzigingen en teneinde hem demogelijkheid te geven, in voorkomend geval, dergelijk gebruik te weigeren.

Gerechtvaardigde belangen

Bepaalde verwerkingen door de Verwerkingsverantwoordelijke zijn gegrond op de wettelijke basisvan zijn gerechtvaardigd belang. Deze gerechtvaardigde belangen zijn proportioneel met denaleving van de rechten en vrijheden van de gebruiker. Indien de gebruiker meer informatie wenstover de verwerkingsdoeleinden gegrond op het gerechtvaardigd belang, wordt deze uitgenodigdcontact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke (zie "contactgegevens" in deze PrivacyPolicy).

Duurtijd van de bewaring

De Verwerkingsverantwoordelijke bewaart in het algemeen de persoonsgegevens enkel in de periode die redelijkerwijze noodzakelijk is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.

De persoonsgegevens van een klant worden maximum 10 jaar bewaard na beëindiging van de contractuele relatie die de klant aan de Verwerkingsverantwoordelijke bindt.

Bij afloop van de termijn van bewaring zal de Verwerkingsverantwoordelijke alles in het werkstellen om zich ervan te verzekeren dat de persoonsgegevens onbeschikbaar en onbereikbaar werden gemaakt.

Uitoefening van rechten

Met betrekking tot alle rechten die hieronder worden vermeld, behoudt de Verwerkingsverantwoordelijke zich het recht voor de identiteit van de betrokken persoon na te gaan.

Deze bijkomende informatie zal binnen een termijn van één maand na de aanvraag door de betrokken persoon worden gevraagd.

Toegang tot de gegevens en kopieën

De gebruiker kan kosteloos zijn geschreven correspondentie verkrijgen of een kopie van zijn persoonsgegevens die verwerkt werden door de Verwerkingsverantwoordelijke.

De Verwerkingsverantwoordelijke kan van de gebruiker betaling eiser van alle redelijke kosten, opbasis van de administratieve kosten voor iedere bijkomende kopie die door de gebruiker gevraagdwordt.

Van zodra de gebruiker deze vraag via elektronische weg indient, zal de informatie ook opelektronische wijze afgeleverd worden, tenzij de gebruiker dit anders wenst.

Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zal de kopievan zijn gegevens aan de betrokkene gecommuniceerd worden uiterlijk een maand na ontvangstvan zijn aanvraag.

Recht op verbetering

De gebruiker kan op kosteloze wijze de verbetering vragen van zijn persoonsgegevens indien dezefouten zouden bevatten, onvolledig of irrelevant zouden zijn, alsook vragen dat zijn gegevenszouden worden aangevuld indien deze onvolledig blijken te zijn.

Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt deaanvraag behandeld binnen de maand na het indienen ervan.

Het recht om zich tegen de verwerking te verzetten

De gebruiker kan op ieder ogenblik, om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie,zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens:

 1. wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan welvoor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;
 2. wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangenvan de Verwerkingsverantwoordelijke, mits het belang of de grondrechten en fundamentelevrijheden van de betrokkene niet boven dat belang prevaleren (met name wanneer de betrokkeneeen kind is).

De Verwerkingsverantwoordelijke kan weigeren om het verzet van de gebruiker uit te voeren, indien deze het bestaan van dwingende en legitieme motieven vaststelt die de verwerking rechtvaardigen, die prevaleren op de belangen of de rechten en de vrijheden van de gebruiker, of wanneer deze aangewend worden voor een betwisting in rechte, het voeren van een verdediging in rechte of voor de uitoefening van rechten. Ingeval van betwisting kan de gebruiker hiertegen in beroep gaan overeenkomstig hetgeen bepaald werd in het punt “bezwaar en klachten” van de Privacy Policy.

De gebruiker kan zich op ieder moment, zonder enige rechtvaardiging en op kosteloze wijze, verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze gegevens verzameld werden om aan commerciële prospectie te doen (hierin begrepen profilering).

Indien de persoonsgegevens worden aangewend in het kader van wetenschappelijk of historisch onderzoek of met statistische doeleinden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft de gebruiker het recht om zich tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens te verzetten, dit om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk zou zijn voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.

Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is de Verwerkingsverantwoordelijke ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand te antwoorden op de vraag van de gebruiker en dient deze zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de gebruiker te verlenen.

Het recht op beperking van de verwerking

De gebruiker kan de beperking verkrijgen van de verwerking van zijn persoonsgegevens, involgende gevallen:

 1. wanneer de gebruiker de juistheid van een gegeven betwist en enkel voor de periode die deVerwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om dit na te kijken;
 2. wanneer het gebruik ongeoorloofd is of wanneer de gebruiker de beperking van de werkingverkiest boven de uitwissing van de gegevens;
 3. wanneer de gebruiker deze beperking nodig heeft voor een betwisting, uitoefening ofverdediging in rechte, hoewel dit niet meer noodzakelijk is voor de voortzetting van de doeleindenvan de verwerking;
 4. gedurende de periode die noodzakelijk is om de gegrondheid van een aanvraag tot verzet teonderzoeken, met andere woorden, de periode die de Verwerkingsverantwoordelijke nodig heeftom een afweging te maken tussen de legitieme belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke endeze van de gebruiker.

De Verwerkingsverantwoordelijke zal de gebruiker ervan in kennis stellen van zodra de beperkingvan de werking wordt opgeheven.

Het recht op uitwissing (recht om vergeten te worden)

De gebruiker kan de uitwissing verkrijgen van zijn persoonsgegevens, indien één van de hiernabepaalde motieven van toepassing is:

 1. de gegevens zijn niet meer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden van de verwerking;
 2. de gebruiker heeft zijn toestemming voor verwerking van zijn gegevens ingetrokken en er is geenjuridische grondslag voor verdere verwerking;
 3. de gebruiker verzet zich tegen de verwerking en er is geen dwingend legitiem motief voorverdere verwerking en/of de gebruiker oefent zijn bijzonder recht op verzet uit met betrekking totdirect marketingdoeleinden (hierin begrepen de profilering);
 4. de persoonsgegevens hebben het voorwerp uitgemaakt van een ongeoorloofd gebruik;
 5. de persoonsgegevens dienen te worden uitgewist teneinde een wettelijke verplichting na televen (van het recht van de Europese Unie of het recht van een Lidstaat) waaraan deVerwerkingsverantwoordelijke onderworpen is;
 6. de persoonsgegevens werden verzameld in het kader van een aanbod tot levering van dienstendie zich tot kinderen richt.

De uitwissing van de gegevens is echter niet van toepassing in de volgende gevallen:

 1. van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuitingen het recht op informatie;
 2. van zodra de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke bepaling te kunnen naleven dieverwerking vereist zoals voorzien door het recht van de Europese Unie of door het recht van éénvan de Lidstaten waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of wanneer deverwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak inhet kader van de uitoefening van het openbaar gezag;
 3. van zodra de verwerking noodzakelijk is voor redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid;
 4. van zodra de verwerking noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voorwetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische motieven, en op voorwaarde dat hetrecht op uitwissing de realisatie van de doeleinden van de verwerking onmogelijk kan maken ofernstig in het gedrag kan brengen;
 5. van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de betwisting, uitoefening of verdediging in rechte.

Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is de Verwerkingsverantwoordelijke ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand, te antwoorden op de vraag tot uitwissing van de gebruiker en dient hij zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de gebruiker te geven.

Het recht op « gegevens overdraagbaarheid »

De gebruiker kan op ieder ogenblik vragen om op kosteloze wijze zijn persoonsgegevens tebekomen in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat, leesbaar door machines, met oogop overdracht ervan aan een andere verwerkingsverantwoordelijke:

 1. indien de verwerking van de gegevens uitgevoerd wordt met behulp van geautomatiseerdeprocessen;
 2. indien de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker of op een overeenkomstdie werd gesloten tussen deze laatste en de Verwerkingsverantwoordelijke.

Onder diezelfde voorwaarden en volgende dezelfde modaliteiten heeft de gebruiker eveneens het recht om van de Verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat de persoonsgegevens die op hembetrekking hebben rechtstreeks zouden worden overgemaakt aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, voor zover dit technisch mogelijk is.

Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens is niet van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Verwerkingsverantwoordelijke opgedragen werd.

Bestemmelingen van de gegevens en openbaarmaking aan derden

De bestemmelingen van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast deVerwerkingsverantwoordelijke zelf, de personeelsleden of andere onderaannemers, de met zorguitgekozen commerciële partners, gelegen in België of de Europese Unie, die samenwerken met deVerwerkingsverantwoordelijke in het kader van de commercialisering van de producten of delevering van diensten.

In de hypothese waarin de gegevens zouden worden openbaargemaakt aan derden met directmarketingdoeleinden of om commerciële prospectiedoeleinden, zal de gebruiker hiervoorafgaandelijk over geïnformeerd worden teneinde hem toe te laten om de verwerking van zijngegevens door derden al dan niet te aanvaarden.

Gezien deze overdracht gegrond is op basis van de toestemming van de gebruiker, kan deze laatste op ieder ogenblik zijn toestemming opnieuw intrekken.

De Verwerkingsverantwoordelijke leeft alle in voege zijnde wettelijke en reglementaire bepalingenna en zal er in ieder geval op toezien dat zijn partners, personeelsleden, onderaannemers enandere derden die toegang hebben tot de persoonsgegevens, deze Privacy Policy naleven.

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens van degebruiker openbaar te maken indien een wet, een juridische procedure of een bevel van eenpublieke autoriteit deze openbaarmaking noodzakelijk zouden maken.Geen enkele overdracht van persoonsgegevens zal plaatsvinden buiten de Europese Unie door deVerwerkingsverantwoordelijke.

Veiligheid

De Verwerkingsverantwoordelijke zorgt voor de gepaste technische en organisatorischemaatregelen teneinde een veiligheidsniveau te garanderen wat de verwerking van de verzameldegegevens betreft, dit in overeenstemming met de risico’s die zich kunnen voordoen wat deverwerking van de gegevens betreft en aangepast aan de aard van de te beschermen gegevens.De Verwerkingsverantwoordelijke houdt rekening met de stand van kennis, de kosten van dewerken en de aard, de strekking, de context en het doel van de verwerking, alsook met de risico’svoor de rechten en vrijheden van de gebruikers.De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt, wanneer hij gegevens op de Website ontvangt ofverstuurt, steeds encryptietechnologie die binnen de IT-sector erkend werd als zijnde deindustriële standaard.

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen getroffenteneinde de informatie die via de Website verkregen werd te beschermen en teneinde verlies,misbruik of wijzigingen ervan te vermijden.

Ingeval de persoonsgegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt geschonden zoudenworden, zal deze snel handelen teneinde de oorzaak ervan te achterhalen en aan de situatie teverhelpen.

De Verwerkingsverantwoordelijke brengt de gebruiker hiervan op de hoogte wanneer de wet hemdaartoe verplicht.

Bezwaren en klachten

De gebruiker kan een bezwaar indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres: Drukpersstraat, 35 te 1000 Brussel. Tel. + 32 2 274 48 00. Fax. + 32 2 274 48 35, contact@apd-gba.be.

De gebruiker kan eveneens een klacht indienen bij de bevoegde rechtbanken.

Contactgegevens

Voor iedere vraag en/of klacht, in het bijzonder met betrekking tot de duidelijkheid entoegankelijkheid van de Privacy Policy, kan de gebruiker de Verwerkingsverantwoordelijkecontacteren:

Per e-mail: info@teo.training.be

Per post: TEO-Teaching Each Other CVBA, Holleweg 117 A, 2950 Kapellen

Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Deze privacy policy is onderworpen aan het Belgisch recht.

De rechtbanken van het volgend gerechtelijk arrondissement zijn bevoegd in geval van geschil:Antwerpen.

Diverse bepalingen

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de bepalingenvan deze Privacy Policy te wijzigen. De wijzigingen zullen gepubliceerd worden met melding wathun inwerkingtreding betreft.

Deze versie van de Privacy Policy dateert van 08/03/2019.

COOKIE POLICY

Voorwerp

Deze Cookie Policy gaat uit van TEO-Teaching Each Other CVBA, de rechtspersoon verantwoordelijk voor de volgende website: « www.teo.training » (hierna de « website » genoemd), met maatschappelijke zetel te Holleweg 117 A, 2950 Kapellen en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer: BE0697679725.

TEO-Teaching Each Other CVBA (hierna « wij », « onze » of « ons » genoemd) stelt alles in werking om u een optimale (gebruiks)ervaring te bieden en wenst in dit kader uw vertrouwen te winnen door de nodige inlichtingen te verschaffen met betrekking tot het beleid aangaande het gebruik en de opslag van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand, opgeslaan op de harde schijf van uw computer of mobiele telefoon en uitgegeven door de server van de website die u bezoekt.

Een cookie bevat een unieke code die aan de uitgever ervan de mogelijkheid geeft het betrokken toestel (computer of mobiele telefoon) te herkennen telkens de website wordt bezocht.

Een cookie identificeert de browser van uw toestel, maar nooit u persoonlijk. Bovendien kan een server enkel de cookies raadplegen die deze zelf heeft geplaatst, zonder zich toegang te kunnen verschaffen tot enige andere informatie op de harde schijf van het toestel.

Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt, « oorspronkelijke cookies » genaamd, of door partners waarmee de website samenwerkt « cookies van derden » genaamd.

Geldigheidsduur van een cookie

Bepaalde cookies verlopen wanneer u uw browser sluit, « sessiecookies » genaamd. Andere blijven langer opgeslaan op het toestel, sommigen zelfs tot wanneer u ze handmatig verwijderd, « permanente cookies » genaamd.

In het algemeen kan worden gesteld dat cookies een geldigheidsduur hebben die beperkt is in de tijd. De meest voorkomende geldigheidsduur is 30 dagen en de maximumduur is 13 maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de cookie op het toestel werd opgeslaan.

Algemene doeleinden van cookies

De eerste doelstelling is een efficiënte en snelle surfervaring te waarborgen (bv. d.m.v. cookies die de taalkeuze bewaren, inloggegevens bewaren, enz.). Cookies onthouden uw voorkeuren en zorgen er zo voor dat de toegang tot de website wordt vereenvoudigd.

Ze stellen ons bovendien in staat te begrijpen hoe u de website gebruikt. Bovendien maken ze het mogelijk de inhoud en reclameboodschappen op maat aan te bieden. De website wordt dus aangepast aan uw noden en voorkeuren.

Cookiebeheer

Om bepaalde cookies op uw toestel op te slaan, moet voorafgaandelijk toestemming worden verkregen. Deze wordt verkregen d.m.v. de balk op de homepage van de website.

Bovendien maken de meeste browsers gebruik van cookies. U kunt deze verwijderen of het gebruik ervan weigeren, dit op ieder ogenblik en kosteloos door de browserinstellingen te wijzigen. Raadpleeg hiervoor volgende links:

Firefox: https://support.mozilla.org

Chrome: https://support.google.com

Safari: https://support.apple.com

Internet Explorer: https://support.microsoft.com

Door het gebruik van cookies te weigeren, hebt u nog steeds toegang tot onze website, maar kunnen bepaalde functionaliteiten worden beperkt of onmogelijk worden gemaakt.

Soorten cookies

1. Technische cookies
Deze cookies slaan enkel uw IP-adres op en maken het volgende mogelijk:

 1. De pagina’s van de website bezoeken en de functionaliteiten gebruiken
 2. Formulieren invullen
 3. Uw identiteit nagaan bij het invullen van uw gegevens
 4. De toegang tot de website beveiligen

Deze cookies vereisen uw toestemming niet, gezien ze u toegang tot de website verschaffen.

2. Functionele cookies
Deze cookies laten toe om specifieke functies van de website te activeren teneinde de gebruiksvriendelijkheid en de ervaring van de gebruiker te verbeteren, vooral gezien de cookies de voorkeuren van de gebruiker onthoudt (bijvoorbeeld de taal).

Deze cookies laten het volgende mogelijk:

 1. Diensen op maat aanbieden (taal, voorkeuren, …)
 2. Keuzes van voorgaande bezoeken opslaan
 3. Informatie verzamelen uit online formulieren
 4. Statistieken opstellen
 5. Het gebruik van de website analyseren
 6. Net zoals de technische cookies, worden deze gebruikt om uw ervaring te verbeteren en vereisen het gebruik ervan geen toestemming.

Deze cookies vereisen uw toestemming niet, gezien ze u toegang tot de website verschaffen.

3. Publicitaire cookies
Deze cookies gaan uw surfgewoontes na en laten toe de marketingcontent van onze website aan te passen aan uw interesses.

Op basis hiervan kunnen we de effectiviteit van publicitaire campagnes nagaan, door met name te kijken naar de stappen die u zet na op een advertentie te hebben geklikt. Op basis van localisatie gegevens kunnen we bovendien aanbiedingen doen op basis van u locatie.

Deze cookies laten bovendien toe u doelgerichte reclame te sturen door deze te koppelen met de website die u hebt bezocht.

De informatie die we verzamelen en delen laten slechts toe uw toestel te identificeren.

Om deze cookies te kunnen gebruiken is uw toestemming nodig. Deze wordt gevraagd bij het eerste bezoek op onze website.

4. Analytische cookies
Deze cookies worden aangewend om na te gaan op welke manier u onze website gebruikt. Op deze manier kunnen we het aantal bezoekers pagina per pagina nagaan en deze indien nodig verbeteren.

Deze laten ons bovendien toe de ergonomie van de website te verbeteren en uw surfervaring te optimaliseren.

De verzamelde gegevens zijn volledig anoniem. Deze cookies vereisen dus geen toestemming.

5. Cookies van sociale media
Deze cookies verzamelen de informatie die u deelt via sociale media. Wanneer u dingen deelt, wordt een cookie van een derde partij opgeslaan op uw toestel en indien u aan de sociale media aangelogd bent, wordt deze aan uw profiel toegevoegd.

Het is aan te raden voor elk sociaal netwerk de reikwijdte ervan na te gaan.

Voor deze cookies is ook uw toestemming nodig.

Facebook: https://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/fr/safety-and-security/twitter-do-not-track

Google: https://support.google.com/...

Instagram: https://help.instagram.com/...

6. Cookies afkomstig van derden
Deze cookies zijn door derde partijen op onze website geplaatst en vervolgens op uw toestel opgeslaan. Wij hebben hier geen controle over. Voor meer informatie moet u dus op de websites terecht waarvan de cookies uitgaan.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

Cookies die persoonsgegevens verwerken zijn onderworpen aan de regelgeving ter zake. U hebt in dit kader dus bepaalde rechten (recht op inzage, verbetering, intrekking van de toestemming, enz.).

Wij verwijzen u in dit verband naar onze privacy policy.

Contact

Per e-mail: info@teo.training.be

Per post: TEO-Teaching Each Other CVBA, Holleweg 117 A, 2950 Kapellen

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor deze cookie policy te allen tijde te kunnen wijzigen. De wijzigingen kunt u op onze website raadplegen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Deze cookie policy wordt beheerst door het Belgisch recht.

Elk geschil omtrent deze privacy policy wordt beheerst door de Belgische rechtbanken.

Huidige versie van de cookie policy treedt in werking en werd voor het laatst aangepast op 08/03/2019.