Algemene voorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van het platform erkent u deze gebruiksvoorwaarden gelezen te hebben en te begrijpen, en verklaart u uitdrukkelijk akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden van TEO CVBA zoals hieronder beschreven. U stemt ermee in dat u een juridisch bindend contract aangaat met TEO CVBA. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, krijgt u geen toegang tot het platform noch het recht om het te gebruiken. Als u het contract wil beeïndigen, kan u dat op ieder moment doen door uw account af te sluiten en ons platform niet langer te gebruiken.

Het gebruik van het platform is uitsluitend op eigen risico van de gebruikers. TEO CVBA kan niet verantwoordelijk worden gesteld en draagt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gedrag van gebruikers, noch voor de inhoud die wordt ter beschikking gesteld op het platform. TEO CVBA verwerpt in dit verband expliciet alle aansprakelijkheid behoudens deze voor opzettelijke fouten vanwege TEO CVBA zelf, en voor zover dit wettelijk mogelijk is.

TEO CVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het gebruik van het platform, ongeacht of deze het gevolg is van onrechtmatigheden, fouten, gebrekkige uitvoering of zelfs bedrieglijk handelen of (oneigenlijke) misdrijven begaan door de gebruiker en ongeacht of de schade werd geleden door een gebruiker, of een derde.

DeFINITIES

“Account” omvat alle informatie en inhoud die een Gebruiker of Onderneming heeft verstrekt op/via het Platform om een profiel aan te maken in het Platform. Deze Account bevat o.a. persoonlijke en professionele informatie en eventuele andere gegevens.

“Dienst” betekent de door TEO CVBA aan de Gebruikers aangeboden mogelijkheid om via het Platform o.a. opleidingen en/of te volgen en/of te posten en persoonlijke informatie te posten en bekijken en alle bijkomende functionaliteiten die via het Platform worden aangeboden.

“Gebruiker” is elke natuurlijke persoon of Onderneming die zich heeft geregistreerd op het Platform en gebruik wil maken van de Diensten op het Platform.

“Gebruikersvoorwaarden” zijn deze gebruikersvoorwaarden, aangevuld met de Privacy Policy en de Cookie Policy van TEO CVBA, die steeds online beschikbaar zijn via het Platform.

“Onderneming” is een onderneming (privé of publiek (vb. onderwijs)) die geregistreerd is op het Platform en gebruik wil maken van de Diensten op het Platform (vb. opleidingen en/of leervacatures plaatsen, resultaten van Gebruikers hierop te bekijken en/of de persoonlijke informatie te bekijken of te contacteren) tegen een bepaalde vergoeding.

“Platform” is het online SaaS platform van TEO CVBA die het mogelijk maakt om o.a. opleidingen, leervacatures te posten en/of te volgen en persoonlijke informatie te posten of te bekijken.

“TEO CVBA” met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Holleweg 117 en ingeschreven bij de KBO met ondernemingsnummer 0697.679.725.

IDENTIFICATIEGEGEVENS TEO CVBA

Maatschappelijke zetel: Holleweg 117A, 2950 Kapellen

Ondernemingsnummer: 0697.679.725

E-mail: info@teo.training.be

Website: www.teo.training

tOEPASSINGSGEBIED

De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform. TEO CVBA fungeert als ontmoetingsplaats voor de Gebruiker en de Onderneming en is dus geen partij bij enige overeenkomst met betrekking het gebruik van het Platform.

het platform

TEO CVBA biedt een Platform aan Ondernemingen om leerlingen, geïnteresseerden, huidige werknemers en/of toekomstige sollicitanten bij te scholen en/of op te leiden. Via het Platform is het mogelijk voor de Gebruiker om via de opleidingen of leervacatures die op het Platform te volgen zijn, resultaten voor te behalen (zgn. “Competenties”). Bijkomend kan een Gebruiker zich kandidaat te stellen voor vacatures, of zelf opleidingen posten in het Platform. Het gebruik van het Platform is enkel mogelijk na registratie en het aanmaken van een Account. Het aanmaken van een Account voor een Gebruiker (die geen Onderneming is) via het Platform is gratis.

ACCOUNT

 1. Om gebruik te kunnen maken van het Platform, dient de Gebruiker een Account aan te maken. De Gebruiker bevestigt en garandeert dat hij/zij uitsluitend correcte informatie verschaft bij de aanmaak van een Account en slechts één Account maakt. Het Account is persoonlijk, deze gegevens mogen niet met derden worden gedeeld. De Gebruiker is verplicht zijn/haar Account te updaten en alle opgegeven informatie actueel te houden. Als de informatie die de Gebruiker aan TEO CVBA verstrekt niet juist is, kan TEO CVBA de kwaliteit van haar Diensten niet garanderen. De Gebruiker staat zelf in voor de volledigheid, de juistheid van de gegevens en voor de geheimhouding van de logingegevens van zijn/haar Account.
 2. Voor wat betreft het gebruik van het Platform stemt de Gebruiker ermee in dat (i) hij/zij niet jonger is dan dertien (13) jaar. Is de Gebruiker jonger dan 13 jaar, dan kan hij/zij Gebruiker worden mits de juiste en rechtvaardige toestemming van diens ouders en/of voogd. Hiervoor dient de Gebruiker het geschikte formulier aan TEO te vragen en ingevuld en ondertekend door de ouders/voogd terug te bezorgen. De Gebruiker kan hiervoor contact opnemen met TEO door een e-mail te sturen naar [info@teo.training]. Indien u volgens toepasselijke wetgeving ouder moet zijn voordat u de TEO CVBA haar Diensten en/of het Platform wettig aan u mag leveren (waaronder verzameling, opslag en gebruik van uw gegevens) is de minimumleeftijd gelijk aan deze hogere leeftijd.
 3. De Gebruiker aanvaardt dat de informatie die hij/zij verstrekt, kan en zal worden gebruikt in overeenstemming met de Privacy & Cookie Policy van TEO CVBA.
 4. Voor zover het Platform het toestaat, kan de Gebruiker de informatie in diens Account op elk gewenst moment bijwerken. Wenst de Gebruiker te stoppen met het gebruik van het Platform en zijn/haar Account te verwijderen van het Platform, dan kan de Gebruiker met TEO CVBA contact opnemen door een e-mail te sturen naar [info@teo.training]. Het Account en de persoonlijke informatie van de Gebruiker zullen in dat geval door TEO CVBA van het Platform worden verwijderd binnen een redelijke termijn en in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden.

GEBRUIK EN BESCHIKBAARHEID

 1. Onder de voorwaarden zoals in deze Gebruiksvoorwaarden en tijdelijk, verleent TEO CVBA, aan de Gebruiker, bij het aanmaken van diens Account, een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om het Platform en de inhoud ervan te gebruiken en te bekijken op de wijze zoals het in het Platform ter beschikking wordt gesteld. Ieder ander gebruik van het Platform, anders dan is toegelaten in deze Gebruiksvoorwaarden, is verboden.
 2. TEO CVBA kan niet garanderen dat het Platform op ieder moment, continu zal functioneren zonder enige onderbreking of dat het foutloos zal werken op elk elektronisch apparaat dat wordt gebruikt om toegang tot het Platform te krijgen.
 3. Wanneer u als Gebruiker uw persoonsgegevens deelt op het Platform, stemt u ermee in dat anderen deze gegevens kunnen zien, kopiëren en gebruiken. TEO CVBA heeft geen controle over welke persoonsgegevens u op het Platform deelt, of wat andere Gebruikers of Ondernemingen hiermee doen. TEO CVBA is dan ook niet aansprakelijk voor een geschil of mogelijke schade -van welke aard dan ook- die voortvloeit uit het delen van persoonsgegevens op het Platform.
 4. Via het Platform is het mogelijk om op allerlei manieren opleidingen te volgen, reacties te geven, vragen te stellen, berichten te sturen etc. De zaken die de Gebruiker post of publiceert zijn mogelijks ook zichtbaar voor anderen. TEO CVBA is niet verplicht om bepaalde gegevens of inhoud te publiceren op het Platform en kan deze naar inzicht plaatsen, wijzigen of verwijderen. In dit geval is TEO CVBA niet verplicht om de Gebruiker hierover in kennis te stellen.
 5. Als de Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden, andere TEO CVBA-regels of enige toepasselijke wet overtreedt, kan TEO CVBA op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, diens Account opschorten of verwijderen. TEO CVBA is steeds gerechtigd toegang te weigeren tot het Platform aan personen, zonder enige motivatie.

RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

 1. De Gebruiker blijft eigenaar van alle inhoud die hij/zij op het Platform plaatst, deelt of uploadt. De Gebruiker verleent bij het plaatsen van deze inhoud een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, levenslange en sub-licentieerbare licentie aan TEO CVBA om deze inhoud te gebruiken, distribueren, aan te passen, uit te voeren, kopiëren, delen, vertalen en om hier afgeleide werken van te maken. De Gebruiker kan deze licentie (een deel) te allen tijde beëindigen door de inhoud van het Platform te verwijderen.
 2. Gebruiker stemt ermee in dat TEO het recht heeft om ieder gebruik van een Gebruiker, discretionair te wijzigen, op te schorten, te weigeren of te beëindigen. Voor zover wettelijk is toegestaan, kunnen deze wijzigingen ingaan op het moment dat u hierover op de hoogte wordt gesteld. Tenzij TEO CVBA wettelijk anders verplicht is, doet TEO CVBA haar best om de Gebruikers en Ondernemingen ten minste 30 dagen op voorhand, voordat er wijzigingen werden aangebracht, hiervan in kennis te stellen (tenzij dit -gelet op de aard van de omstandigheden- niet mogelijk is). Indien de Gebruiker nadien het Platform nog gebruikt, betekent dit dat zij akkoord gaan en gebonden zijn door de wijzigingen in deze Gebruikersvoorwaarden.
 3. Als Gebruiker stemt u ermee in dat u het Platform en de Diensten van TEO CVBA op eigen risico gebruikt. De Gebruiker neemt er kennis van dat TEO CVBA niet aansprakelijk of verantwoordelijk is voor de inhoud die andere Gebruikers of derden plaatsen op het Platform, of de gevolgen die hieruit voortvloeien. U geeft zelf toestemming of, en in hoeverre andere Gebruikers uw gegevens kunnen zien bij het aanmaken van uw Account. U kan dit weigeren door uw Account stop te zetten. (deze wijziging gaat pas in werking ten laatste tien (10) werkdagen na het aanpassen van de instellingen).

wijzigingen

 1. TEO CVBA behoudt zich het recht voor om op elk moment, naar eigen goeddunken het Platform, de Dienst, deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, met inbegrip van de Privacy & Cookie Policy en alle andere toepasselijke policies. Wijzigingen zullen op het Platform worden gepubliceerd of aan de Gebruiker ter kennis gebracht. Ook de datum van de laatste wijziging bovenaan deze Gebruiksvoorwaarden zal worden aangepast. Als de Gebruiksvoorwaarden dienen te worden gewijzigd om te voldoen aan enige wettelijke vereisten, kunnen de wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving gebeuren.
 2. De onuitvoerbaarheid, ongeldigheid of nietigheid van een beding of een gedeelte ervan, tast de geldigheid van de overige bedingen of de volledige Gebruiksvoorwaarden niet aan. Indien een beding onuitvoerbaar, ongeldig of nietig wordt verklaard zal dit beding alsnog toepassing hebben in zoverre toepasselijk recht toelaat.
 3. Als Gebruiker stemt u ermee in dat u het Platform en de Diensten van TEO CVBA op eigen risico gebruikt. De Gebruiker neemt er kennis van dat TEO CVBA niet aansprakelijk of verantwoordelijk is voor de inhoud die andere Gebruikers of derden plaatsen op het Platform, of de gevolgen die hieruit voortvloeien. U geeft zelf toestemming of, en in hoeverre andere Gebruikers uw gegevens kunnen zien bij het aanmaken van uw Account. U kan dit weigeren door de instellingen in uw Account aan te passen (deze wijziging gaat pas in werking ten laatste tien (10) werkdagen na het aanpassen van de instellingen).
 4. Door de toegang tot of het gebruik van het Platform voort te zetten nadat TEO CVBA een wijziging heeft aangebracht, of daarover kennis heeft gegeven, geeft de Gebruiker aan dat hij/zij de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en begrepen en ermee akkoord gaat. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden, kan hij/zij beslissen om het gebruik van het Platform stop te zetten. De Gebruiker kan TEO CVBA vragen om diens Account te verwijderen. TEO CVBA zal de Account en alle persoonlijke informatie in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden en binnen een redelijke termijn van het Platform verwijderen.

GEBRUIKERSGEDRAG

  • Gebruikers zijn verplicht om:
  • deze Gebruiksvoorwaarden zoals opgesteld door TEO CVBA na te leven;
  • zich kies en respectvol te gedragen tegenover andere Gebruikers op het Platform;
  • zich te onthouden van taalgebruik, dat als ongepast, beledigend of kwetsend kan worden ervaren.
  • toepasselijke lokale, provinciale, regionale, federale, nationale en/of internationale wetten en regelgeving met betrekking tot hun activiteiten op het Platform na te leven;
 1. De Gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat hij/zij als enige verantwoordelijk is voor de Gebruikersinformatie en de gevolgen van het plaatsen of publiceren van dergelijk materiaal op het Platform op eender welke manier. De Gebruiker erkent en bevestigt tevens dat wanneer hij op het Platform Gebruikersinformatie van derden deelt, hij/zij hiervoor gemachtigd is, dan wel de nodige toestemming heeft verkregen van de derde in kwestie.
 2. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat TEO CVBA op elk moment Gebruikersinformatie die hij/zij op het Platform geüpload heeft, naar eigen goeddunken en met of zonder reden kan verwijderen.
 3. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat hij/zij geen Gebruikersinformatie zal plaatsen of uploaden op het Platform die: (i) inhoud bevat waarvan het onwettig is in het land waar hij/zij woont om deze te bezitten, te publiceren, te posten of up te loaden, of (ii) die onwettig zou zijn voor TEO CVBA om te gebruiken of te bezitten in verband met het Platform. De Gebruiker stemt ermee in dat TEO CVBA wettelijk ertoe verplicht kan worden om bepaalde gegevens of content in bepaalde landen te verwijderen. In het Platform kunnen hyperlinks naar andere websites zijn opgenomen die niet het eigendom zijn van TEO CVBA. TEO CVBA is hier niet verantwoordelijk voor.

GEBRUIKSBEPERKING

 1. De Gebruiker erkent de Gebruiksvoorwaarden te begrijpen en verbindt zich ertoe om ze na te leven en het Platform of alle gerelateerde informatie voor niets anders te gebruiken dan voor het doel waarvoor het ontworpen is. Indien de Gebruiker dit niet doet, kan dit aanleiding geven tot de verwijdering van het Account en tot civielrechtelijke procedures en/of strafrechtelijke vervolging.
  1. Onder meer de volgende handelingen mogen niet worden gesteld, noch door de Gebruiker zelf, noch door een andere persoon in naam en/of voor rekening van de Gebruiker:
  2. Het Platform hanteren om illegale, onrechtmatige of ongeoorloofde handelingen te stellen, of iets doen om de beoogde werking van het Platform te belemmeren;
  3. Diensten aanbieden of uitvoeren die bij wet of krachtens de wet verboden of gereglementeerd zijn of voorbehouden zijn aan personen of organisaties die bepaalde kwalificaties en/of diploma’s hebben, die bepaalde opleiding hebben genoten of beroepservaring hebben verworden, zonder aan die vereisten te voldoen;
  4. Het Platform gebruiken om enige vorm van spam, ongevraagde commerciële of niet-commerciële informatie te e-mailen of een ander soortgelijk gedrag;
  5. Het Platform gebruiken om enige vorm van virus te verspreiden;
  6. Meerdere Accounts aanmaken;
  7. Een Account namens iemand anders dan zichzelf aanmaken behoudens bij volmacht of als wettelijk vertegenwoordiger;
  8. Iemand anders toegang verschaffen tot uw Account;
  9. De privacy rechten of andere rechten van andere Gebruikers schenden, of gegevens en informatie over andere Gebruikers verzamelen en/of verwerken en/of doorgeven zonder hun expliciete toestemming, hetzij manueel of automatisch door het gebruik van een robot, spider, crawler, een zoek- of retrieval applicatie, of gebruik maken van andere automatische hulpmiddelen, processen of methodes om toegang te krijgen tot het Platform en het opvragen, indexeren en/of dataminen van elke informatie;
  10. De activiteiten van het Platform of de servers of netwerken die het Platform hosten, belemmeren of verstoren of wetten en regelgeving of vereisten, procedures, beleidsregels of regelgeving van dergelijke servers of netwerken negeren;
  11. Posten, publiceren of op andere wijze beschikbaar stellen via het Platform van elke inhoud, tekst of informatie die beledigend, kwetsend, bedreigend, obsceen, lasterlijk of racistisch, seksueel, religieus, of anderszins aanstootgevend of beledigend is;
  12. Valse of onjuiste informatie over TEO CVBA verspreiden;
  13. Valse of onjuiste informatie verstrekken met betrekking tot het diensten die u uitvoert, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enige verklaring die u maakt met betrekking tot uw opleiding of ervaring;
  14. Elke inhoud verzenden, verspreiden, weergeven of op een andere manier beschikbaar maken via of in verband met het Platform, met inbegrip van Gebruikersinformatie, de rechten van derden, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacy rechten kunnen schenden, of die onwettige inhoud kunnen bevatten;
  15. Het Platform, of de broncode (voor zover deze er geen sprake is van opensourcecode) kopiëren, aanpassen, wijzigen, ter beschikking stellen, vertalen, reverse engineeren, decompileren of demonteren op om het even welke wijze;
  16. Maatregelen omzeilen die TEO CVBA kan gebruiken om de toegang tot het Platform te voorkomen of te beperken;
  17. De Diensten, het Platform of gerelateerde gegevens verhuren, in lease geven, uitlenen, verhandelen, (door)verkopen of anderszins te gelde maken, of u toegang hiertoe verschaffen zonder toestemming van TEO CVBA;
  18. Framing, mirroring of andere zaken toepassen die het uiterlijk of de werking van de Diensten en/of het Platform nabootsen;
  19. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van TEO CVBA op een ander medium delen van het Platform of de Diensten die hiermee verband houden, te verspreiden, tenzij er door TEO CVBA door middel van een functionaliteit tot verspreiding in staat wordt gesteld.
 2. TEO CVBA behoudt zich het recht voor om ongepaste of illegale activiteiten te doen staken en te melden aan de bevoegde autoriteiten en samen te werken met alle overheden en gerechtelijke instanties bij het onderzoeken van ongepaste of illegale activiteiten, ook als dit het vrijgeven van Gebruikersinformatie vereist.

Privacy

Aangezien de privacy van de Gebruikers voor ons erg belangrijk is, heeft TEO CVBA een privacy en cookie beleid
("Privacy & Cookie Policy") uitgeschreven om de Gebruiker te informeren over hoe TEO CVBA hun persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, communiceert, bekend maakt en beschermt. De Gebruiker stemt in met deze Privacy & Cookie Policy en gaat ermee akkoord dat de Privacy & Cookie Policy (die steeds kan worden bijgewerkt) het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens door TEO CVBA beheerst.

disclaimer

 1. Het Platform is louter bedoeld om opleidingen en leervacatures te volgen en te posten, Competenties hierop te behalen of te bekijken en persoonlijke informatie te posten of te zoeken. TEO CVBA kan de juistheid van de informatie, die door de Gebruikers op het Platform geplaatst wordt, of de kwaliteit of inhoud ervan, niet garanderen of controleren. TEO CVBA doet afstand van alle stilzwijgende garanties en verklaringen en levert haar Diensten en het Platform in de huidige staat en op basis van beschikbaarheid.
 2. Het gebruik van het Platform en het aanbieden en volgen van opleidingen of leervacatures en het raadplegen en ter beschikkingstellen van persoonlijke informatie en vacatures is uitsluitend op eigen risico van de Gebruiker. TEO CVBA kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele aansprakelijkheid die direct of indirect verband houdt met het gedrag van de Gebruiker en verwerpt uitdrukkelijk iedere vorm van aansprakelijkheid, voor zover dit wettelijk toegestaan is, in dit verband. TEO CVBA is in geen enkel geval aansprakelijk wanneer een Gebruiker een eis tot schadevergoeding ontvangt van een andere Gebruiker.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

 1. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat, voor zover als maximaal toegestaan door de wet, het volledige risico voortvloeiend uit de toegang tot en het gebruik van het Platform, en het contact dat de Gebruiker heeft met andere Gebruikers van het Platform (online of in persoon) bij de Gebruikers berust.
  1. TEO CVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
  2. enige directe of indirecte aansprakelijkheid die voortkomt uit overeenkomsten gesloten tussen Gebruikers;
  3. enige directe of indirecte aansprakelijkheid met betrekking tot de kwaliteit van de uitvoering van de Diensten op het Platform, de overeenstemming van de opleidingen/leervacatures/persoonlijke informatie met de beschrijving of realiteit ervan, schending van bepaalde voorschriften of enige andere regelgeving;
  4. enige directe of indirecte schade als gevolg van het slecht functioneren van het Platform.
 2. In elk geval en zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, is de aansprakelijkheid van TEO CVBA jegens iedere Gebruiker (die geen Onderneming is) beperkt tot honderd (100) euro, en enkel voor zover schade, fout en causaal verband zijn bewezen. Dergelijke aansprakelijkheidsbeperking jegens deze Gebruikers is te verantwoorden aangezien het gebruik van het Platform voor deze Gebruikers (die geen Onderneming zijn en geen partij bij een betalende verkoopovereenkomst) kosteloos is. Voor de Gebruikers via een Onderneming een betalende verkoopovereenkomst met TEO CVBA sloten voor het gebruik van het Platform, geldt de aansprakelijkheidsbeperking opgenomen in deze verkoopovereenkomst.

OVERMACHT

TEO CVBA is niet verantwoordelijk voor het niet-functioneren van het Platform, of het niet leveren van Diensten die daarmee verband houden voor zover dit het gevolg is van onvoorziene omstandigheden of situaties waarover TEO CVBA geen controle heeft (oorlog, natuurverschijnselen, …). TEO CVBA kan ook niet aansprakelijk zijn voor de (tijdelijke) onbeschikbaarheid van hostingservices en derde partij software die wordt gebruikt om het Platform ter beschikking te stellen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Het Platform en alle Intellectuele Eigendomsrechten daarop betrekking hebbende, met inbegrip van, maar niet beperkt tot uitvindingen, octrooien en octrooiaanvragen, merken, handelsnamen, auteursrechtelijk materiaal, afbeeldingen, tekst, ontwerpen, specificaties, methoden, procedures, algoritmen, data, technische gegevens, interactieve functies, bron- en doelcode, bestanden, interface en bedrijfsgeheimen, al dan niet geregistreerd (gezamenlijk "Intellectuele Eigendom"), zijn volledig eigendom van en/of in licentie gegeven aan TEO CVBA en worden door de toepasselijke auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten beschermd op grond van de lokale, provinciale, regionale, federale, nationale en internationale regelgeving. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan de Gebruiker zijn verleend, zijn voorbehouden aan TEO CVBA en haar licentiegevers.
 2. Wanneer de Gebruiker Gebruikersinformatie uploadt, post, publiceert, gebruikt of ter beschikking stelt op het Platform, verleent deze een onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, kosteloze, overdraagbare, toewijsbare, voor sublicentie vatbare, en wereldwijde licentie aan TEO CVBA om de Gebruikersinformatie in verband met het Platform te gebruiken, te reproduceren, te gebruiken voor analyses en het opmaken van algoritmes, te herwerken, aan te passen, te vertalen, te distribueren, over te brengen, te lenen, afgeleide werken ervan te maken, weer te geven, ter beschikking te stellen aan derden en Gebruikers, hetzij door middel van internet, elk mobiel apparaat of op iedere andere wijze, en via alle mediakanalen die vandaag bekend zijn.
 3. Wanneer een Onderneming (Gebruikers)informatie uploadt, post, publiceert, gebruikt of ter beschikking stelt op het Platform, verleent deze een herroepelijke, eeuwigdurende, niet- exclusieve en wereldwijde licentie aan TEO CVBA om de Gebruikersinformatie in verband met het Platform te gebruiken en te delen met de door de Onderneming hiervoor toegelaten Gebruikers binnen het Platform.

Klachten

TEO CVBA dient als uitsluitend contactpunt voor eventuele vragen of opmerkingen van de Gebruikers omtrent de werking en de toegang van het Platform. Als een Gebruiker ongepast handelt, o.m. (maar niet beperkt tot) door het niet naleven van de Gebruiksvoorwaarden, het niet respecteren van enige andere toepasselijke regelgeving, het gebruik van beledigend, gewelddadig of seksueel ongepast taalgebruik of gedrag, moeten Gebruikers deze persoon onmiddellijk rapporteren via een e-mail te sturen naar [info@teo.training.be] en aan de bevoegde autoriteiten indien nodig. TEO CVBA zal iedere ernstige klacht in aanmerking nemen en onderzoeken en doet haar uiterste best om daaraan het gepaste gevolg te geven, in de mate van het mogelijke en een oplossing te vinden die geschikt is voor alle betrokken partijen binnen een redelijke termijn.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDHEID

 1. Alle geschillen die voortkomen uit deze Gebruiksvoorwaarden, zijn onderworpen aan het Belgische recht. Bij elk geschil tussen TEO CVBA en een Gebruiker zal steeds eerst getracht worden een minnelijke oplossing te bereiken. Indien geen minnelijke regeling kan worden bereikt, zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.
 2. In geen enkel geval zal TEO CVBA verplicht zijn of kunnen worden om tussen te komen in een geschil tussen verschillende Gebruikers onderling.